Gulset IF historie

Den første del av historien er fortalt av Anker Bøe, skrevet ned av Knut Hj. Svendsen og stod i det første nummer av Gulsetter'n i 1993.

Anker Bøe, æresmedlem i GIF, var en av initiativtakerne til dannelsen av Gulset Ballklubb som var navnet på foreningen fram til 1978.

Det var en flokk gutter i Gulset Strømdal området som i 1935 Ønsket å stifte en fotballklubb. Anker Bøe som den gangen var 19 år, fikk sammenkalt noen voksne til et møte med tanke på å stifte en klubb. Møtet ble holdt på Strømdal skole.

Gulset Ballklubb ble dermed stiftet.

Datoen var 14/7-1935. Kjøpmann Otto Pedersen ble valgt til formann. Dessuten ble Ivar Jakobsen og Kåre Larsen med i det første styret.

På denne tiden var det to mindre fotballklubber i området. Det var Strøm, som hørte hjemme på Strømdal, og Kvikk på Gulset. Disse to var vel egentlig for gutteklubber å regne. Både Strøm og Kvikk gikk inn i Gulset Ballklubb.

Klubben var fra starten av medlem av Arbeidernes Idrettsforbund, forkortet A.I.F Først i 1946 ble klubben opptatt i Norges Fotballforbund.

Det var fire andre lag i Skien

på denne tiden som også var tilsluttet A.I.F. Det var Mæla Ballklubb. Skotfoss A.l.F., Skien A.I.F. og K.S.K. Disse klubbene, sammen med Gulset Ballklubb, hadde egen serieordning i fotball.

Anker Bøe forteller videre at Gulset Ballklubb jevnlig arrangerte åreaftener på gamleskolen som lå ved Dalsbotten gård. (Denne bygningen er nå i privat eie). Medlemmer og andre kom sammen hver 14. dag. Da var det utlodning, og folk hadde med seg mat og kaffe. Hensikten med disse åreaftenene var hovedsakelig å komme sammen og ha det moro.

Om vinteren ble det arrangert hopprenn for lag tilsluttet A.I.F. I Gulset - Strømdal området var det en hoppbakke ved Maihaugen, en inne på Åletjern, en ved Rønningbakken på Strømdal, og på den andre siden av Falkumelva lå Ringstrøm. Det var stor stemning og god deltakelse i disse rennene. På Klubbhuset er det en pokal fra 1936. Den ble vunnet i et slikt renn, hvor de tre beste fra hvert lag telte med i poengberegningen.

Helt fra starten av  ble det jobbet med å få til en egen bane. Det ble tatt kontakt med Thomas Strømdal, og han stilte Kollmyr til disposisjon uten vederlag. Det ble satt igang dugnadsarbeid - området måtte ryddes, og drenering måtte til. Dreneringen besto i at en brukte ospestokker som ble lagt på hverandre slik at de dannet et rør. Dette var en vanlig måte å drenere på og som viste seg å være effektiv. Men det tok tid å opparbeide banen, og i begynnelsen ble kamper spilt på Ynglingebanen på Nordre Falkum.

Gulset Ballklubb hadde den gangen guttelag, juniorlag, A-lag og Old Boys lag. I 1936 ble Olaf Olsen valgt til formann, og han ble avløst av Boye Cato Andersen som satt fram til krigen.

Under krigen ble det dyrket poteter på Kollmyrbanen av folket i området.

Like før krigen ble rekrutteringen og interessen heller dårlig. Flere spillere gikk inn i Mæla Ballklubb, og Gulset Ballklubb ble nedlagt for å gjenoppstå etter krigen i 1945.

Det finnes ingen protokoller fra tiden før krigen. (De ble visstnok brent i frykt for tyskerne).

Den første nye gruppa som kom til i Gulset Ballklubb var Håndballgruppa, den blir første gang nevnt i protokoller i 1947 , men den fikk stor fremgang i femtiårene og hadde da flere lag med i serien. Den driftige leder for gruppa var Kåre Bøe. Damelaget ble endog kretsmestere i 3.divisjon.

I syttiårene ble det bygget voldsomt på Gulset og behovet for et allsidig idrettstilbud oppstod. I 1978, på årsmøtet i Gulset Ballklubb, ble det vedtatt og gå over til et fleridrettslag med følgende grupper: fotball, håndball, ski, turn og trim og turmarsj. Navnet på laget skulle være Gulset Idrettsforening forkortet Gulset I.F.

l denne tiden gikk bingofarsotten over landet, behovet for samarbeid om pengeinntekter var tilstede. Det ble dannet et bingosamarbeid på Gulset som bestod av Gulset Bryteklubb, Gulset skolemusikk , Gulset Idrettsforening og Grenland Sykkelklubb.

En dag som den store Idrettsforeningen markert seg sterkt var på 17.mai. I Borgertoget gjorde foreningen et sterkt inntrykk med alle sine grupper og medlemmer. Enkelte år utgjorde foreningen en stor del av toget.

Et av foreningens store arrangement på høsten var Gulsetmarsjen, en stor mønstring av turmarsj-interesserte mennesker som travet rundt i skog og mark. Her kunne antallet på startene komme opp i 1200 personer. Turmarsjgruppa hadde også hver uke både vår og høst sine onsdagstrimmer som kunne være besøk av opptil 400 personer pr. kveld. Et imponerende tiltak.

Å få bygget idrettshallen på Gulset var en av de store saken for idrettsforeningen. I denne tiden ble det dannet en brukerkomite for bygging av Idrettshall på Gulset. Tanken om en idrettshall på Gulset ble første gang nevnt i 1976. Etter initiativ fra Telemark Idrettskrets ble brukerkomiteen for idretts- og friidrettsanlegg på Gulset opprettet. I komiteen satt det representanter fra de forskjellige idrettslag på Gulset: Kollmyr Voleyballklubb, Gulset Ishockeyklubb, Gulset IF Skotfoss Turn og Idrettsforening og Skien Orienteringsklubb. Komiteen la ned et stort arbeid gjennom mange år.

I 1981 ble arbeidet med barneidretten påbegynt og som endte opp med en barneidrettskole på Gulset i GIF's regi. Drivkraften bak dette var Ase Beate Svendsen som også satt en periode i NIF's hovedstyre med ansvaret for det samme emne. Hun ble også foreslått som nestleder i Telemark Idrettskrets, men takket nei til dette.

Antall fotball-lag økte sterkt og det var behov for et nytt garderobebygg. Dette ble bygget på slutten av syttiåra ved Kollmyr banen. Man så da samtidig mulighet for å få et forsamlingslokale i tilknytning til dette. Her har foreningen holdt sine møte og samlinger gjennom alle år.

I 1981 ble det opprette et trim og idrettsmerkeutvalg.

Utvalget har hvert år arrangert idrettsmerketagning for interesserte på Gulset. Seniorlaug ble vedtatt og oppslagtavle for GIF ble hengt opp på Gulsetsenteret.

Fra 1983 ble det vedtatt en ny kontingentordning i foreningen. Ordningen som ble vedtatt var at alle skulle betale en kontingent til GIF uansett hvor mange grupper de var med i og så en treningsavgift til den gruppa de var med å trene i. Kontingenten ble fastsatt på årsmøtet til voksne 50kr og barn 25kr. Det ble samtidig vedtatt en familiekontingent på 100 kr. For å klare det store arbeidet med å kreve inn kontingenten ble dette overført til postgirokontoret som gjorde denne jobben, samtidig ble det hele registeret ført i vår forening av Tor Strand, slik at vi kunne kjøre ut alle våre lister selv.

På årsmøtet dette året ble det vedtatt å flytte datoen for årsmøtet fra tidlig på året til desember, slik at årsmøtet i hovedforeningen ble holdt etter at alle gruppen hadde hatt sine årsmøter. Dette var en praktisk ordning fordi alle årsberetninger og regnskaper skulle godkjennes på GIF's hovedforenings årsmøte.

Av økonomiske tiltak som ble arrangert i denne tiden var: rebusløp, påskekalender, store og små lotterier og ellers mange forskjellige tiltak som skaffet penger i kassa. Et økonomiutvalg ble dannet og foreningen laget en plan for de forskjellige tiltak hvert år. En ting som her må nevnes spesielt er bingoen på Klubbhuset. Denne ble arrangert gjennom mange år av den eldre garde i foreningen og husstyret. Her ble det lagt ned et imponerende arbeid. I 1982 ble det fremmet ønsker om å synliggjøre foreningen for hele Gulsets befolkning med utgivelse av en klubbavis, hver gruppe valgte en kontaktperson som skulle sende stoff til avisen.
Det første nummer av avisen kom i 1983. I første nummer ble det utlyst en navnekonkurranse for avisen som ble vunnet av Knut Arne Moen, hans forslag lød på navnet Gulsetter'n. Avisa var selvfinansierende da reklameinntektene dekket utgiftene, med noe overskudd tilbake til klubben. I avisa kunne alle gruppene komme med sine informasjoner, ingen nyhet var for liten og ingen for stor.

Etter å ha hvert i drift i 10 år ble avisen lagt ned i 1993. Den som i disse årene dro lasset og var hovedansvarlig for avisen var Knut Hj. Svendsen. De siste årene var også Tor Strand med i dette arbeidet. Avisen ga hele tiden et bilde av livet i GIF og skrev ned historien for laget.

10. sept 1983 vil alltid stå som en merkedag for laget.

Denne dagen ble Gulset stadion åpnet av ordfører Halvor Aas, med defilering av medlemmer fra idrettslaget, etterfulgt av en fotballkamp mellom Skidars og Gulset's guttelag som Gulset vant 4-2, samt de første løp på friidrettsbanen.
Da Gulset Stadion ble bygget var alt lagt tilrette for trening av friidretts aktiviteter. Det ble derfor opprettet et friidrettsutvalg 2.februar 1983 som senere ble omgjort til en gruppe i idrettslaget. I løpet av 1983 arrangerte gruppa Klubbmesterskap og Kollmyrtier'n. Gruppa levde noen år, men ble så lagt ned av mangel på interesse.

I 1983 oppstod det lederproblemer i fotballgruppa, dette gjorde at gruppa ikke torde ta sjansen på å melde på så mange lag i serien. Men for at alle skulle få spille fotball allikevel startet de en løkkeserie på Gulset, et tiltak som vakte stor begeistring.

På ekstraordinært årsmøte 27.april 1984 ble det vedtatt å legge ned Skigruppa og opprette en Langrennsgruppe og en Alpingruppe. Alpingruppa's første formann ble Øyvind Andersen.

I 1984 startet idrettsskolen sin trening med ca.100 ivrige gutter og jenter tilstede. Et tilbud foreningen støttet på alle måter. Vi vet alle at det er viktig å gi barna et tilbud, som bygger på barnas egne premisser, som utvikler allsidighet og motvirker for tidlig spesialisering. Dette skal gjøre at vi beholder de lengre innen idrettsbevegelsen og at mindre skader oppstår som en følge av for spesialisert trening.

I 1985 hadde GIF 50års jubileum.

Hovedforeningen markerte jubileet 19.oktober. Først ble det holdt en mottagelse på Klubbhuset for inviterte gjester. Hit ble det invitert naboforeninger og særforbund, senere på kvelden var det stor fest på hotell Ibsen, tilstede ca.70 gjester med ordføreren Einfrid Halvorsen i spissen. Her var det taler og gaveoverrekkelse.

I 1985 ble det gjort en liten undersøkelse over hvor mange tillitsvalgte GIF hadde og resultat var imponerende. I hovedforeningen med komiteer og utvalg var det 179 personer, i gruppene og idrettsskolen var det 298 personer. Altså til sammen 477 personer som hadde en oppgave i foreningen. Foreningen bestod da av følgende grupper: Alpin, Fotball, Friidrett, Handball, Langrenn, Turmarsj og Turn.

Antall medlemmer i foreningen var ca.1800. 

Foreningen var en av de største i Telemark. For å drive foreningen måtte hele foreningen til sammen samle inn ca. 2.3 millioner kr hver år. Pengeinntektene fordelte seg slik: 14% kontingenter og treningsavgifter, Tilskudd fra kommunen 3%, salg og tiltak 83%. Fra Skien kommune var tilskuddet ca.30.000kr. For dette drev vår forening et gigantisk barne og ungdomsarbeid i bydelen, alt basert på medlemmenes innsats. Overalt forgikk det idrettslig aktiviteter, på fotballbanen og lekeplasser, i Lysløypa på Gulset Stadion, Kollmyrbanen osv. Det var imponerende.

For å få inn alle disse pengen ble det drevet et allsidig innsamlingsarbeid. Tidligere er nevnt noen av de, men det kan også nevnes noen årvisse arrangementer som hele foreningen gikk sammen om, disse var Julekalenderen og Kalk og Gjødselaksjonen. Disse ble kjørt i en årrekke og skaffet foreningen mange penger. Om økonomiske tiltak er det å si at de som satt med lederverv i foreningen stort sett var opptatt av å skaffe penger til arbeidet og mindre opptatt av de sportslige sider, noe som mange av lederne og styrene gav uttrykk for.

I 1985 ble det gjort en gigantsatsing på Gulset av idrettslaget. 
Lekeland Cupen ble gjennomført. En hektisk helg i juni, 14.-16. juni, satte 2000 deltakere sitt preg på Gulset. Hvor mange frokoster og hvor mange is som ble solgt holdt ingen rede på , men det var mange. Den store initiativtaker til dette, var Terje Strande, lidenskapelig håndballtilhenger, trener og leder, han gikk dessverre bort så altfor tidlig og tapet var et stort slag for håndballgruppa og idrettsforeningen.

Dette året reiste 6 fra Gulset til London for å være med i London Maraton 21.april , det var Laila og Asbjørn Bakken, Finn Lauritzen, Øystein Pettersen, Bjørn Berg og Ragnar Staulen. De fleste var medlemmer hos oss.

I 1986 ble alpinbakken og lysløypa holdt åpen hele sesongen, vinteren var god og alt fungerte fint. I klubbavisen ble det dette året holdt en innsamling til drift av lysløypa, den ga gode resultater. Det er tydelig at folk setter pris på Lysløypa og vil støtte driften.

Endelig kom Idrettshallen på Gulset, Gulsethallen.

Det første spadestikket ble tatt 26.mai 86 og byggingen var i gang. Brukerkomiteen hadde da jobbet med hallen i 10 år. Hallen ble åpnet 3.des. 1988 med brask og bram. Det var om å gjøre at flest mulig av våre medlemmer var med på åpningen, derfor var det defilering , håndballkamper og turnoppvisning. Brukerkomiteen bestod ved åpningen av formann Gunleik Haugom, Reidar Gullesen Gulset Bryteklubb, Frank Gulliksen GIF, Hans Kåre Lia Kollmyr Volleyballklubb, Bjørn Nilsen Skotfoss Turn og Idrettsforening og Tor Strand GIF fra foreningene, Olav Nordbø fra Telemark Idrettskrets., Rolf Tellefsen og Olav Kristiansen fra kommunen.

Det som var viktig for laget var vi skulle bruke hallen mest mulig til våre arrangementer. foreningen arrangerte derfor juleshow i hallen søndag 24. nov. Her fikk barn og voksne vist sine kunster . Alle foreningene på Gulset var invitert og det var brytekamp og korsang. Et arrangement som ble arrangert flere år.

Gulsettrimmen er populær og det er stor oppslutning om idrettsskolen. Gulset er årets komet i 4.divisjon i fotball.

Nytt av året var at Gulset sammen med kommunen startet friskvern-grupper. Grupper for personer som vil holde seg i form uansett alder og kjønn.

På ekstraordinært årsmøte 3.februar 88 ble det opprettet et interimstyre for en ishockey gruppe i laget. Dette var gjort etter søknad fra Gulset Ishockey Klubb om å bli medlem av foreningen. På årsmøte senere på året ble det vedtatt å ta opp starte en ishockey gruppe i laget, dermed var det 8 grupper i GIF.

GIF leier tid i Gulsethallen for å tilby bading for medlemmene. Det var en enorm tilstrømning av barn og unge, men det hele gikk meget bra. Som badevaker stilte voksne medlemmer opp og det ble gjort en kjempedugnad av medlemmene denne tiden. Vi fikk 300 nye medlemmer som en følge av tilbudet.

GIF prøver på alle måter å komme mer inn i hallen, men kommunen er ingen lett samarbeidspartner.

Hovedforeningen kjører et ILIS (Idrettslaget i Sentrum) opplegg for alle styrene på Klubbhuset.

Håndballgruppa har et jubelår. Damene går til 4.divisjon og herrene til 5.divisjon- Gulset slår Odd 3-2, " VI ER BEST I BYEN" og alle er fornøyde. Juniorlaget går til finalen i Danacup. Gulsetmarsjen arrangeres for 10.gang.

I 1989 markerte Gulset IF som vanlig i borgertoget. I år er det friidrettsgruppa som har ansvaret for å bære fana. Fanebærer er Hermod Klaudiussen. En ting som her må nevnes er at foreningen i alle år hadde en flaggbærer.

Det utvikles tanker om en allidrettsgruppe i GIF. Denne skal organisere medlemmer fra 0 til 100 år. Fra en allsidig barneidrett gjennom spesialisering og overgang til spesialgruppene for senere etter avlagt tid i en gruppe gå tilbake til allidrettsgruppa igjen og drive på mosjonsnivå med allsidige tilbud uansett idrettsgren resten av livet. Grunnen var at vi så en meget stor avgang av ungdommer fra idrettsforeningen og lite tilbud til voksne eller eldre medlemmer.

I mai 90 reiste 100 deltaker til Grete Waits løpet i Oslo. Gulset - Joggen starter opp med 5 grupper. " Møt opp ved Gulsethallen kl. 18.00. Hilsen Laila og Britt"

GIF satser sterkt på bading i Gulsethallen. Turngruppa satser i Rytmisk sportsgymnastikk, gruppa drar på sykkeltur til Mikaelshulen. Langrennsgruppa holder rulleskirenn. Gulset-Joggen holder fram.. Hovedstyret praktiserer sine hovedstyremøter som lederopplæringskurs hvor lederne er ressurspersoner for hverandre.

For å møte 90-årene foreslår håndballgruppa en ny organisasjonsform i gruppa. Langrennsgruppa skal stå for arrangementet av landsdelsmesterskap 27.-28. januar. Arrangementet må flyttes til Høydalsmo på grunn av snømangel.

Fotballgruppa holder lederkurs i Danmark.

Hovedstyret støtter gruppene i å sende medlemmene på kurs. Til sammen brukte foreningen 25.000kr til dette.

Medlemsoversikten viser at vi har 1814 medlemmer.

Håndballgruppa arrangerer håndballskole, mer enn 70 unge fra 7-10 år deltar på skolen.

Hovedstyret gir støtte til leder og treningsseminar for fotballgruppa i Vrådal l.- 13.januar.

Det arrangeres et fellesmøte 16.april, temaet er: hvordan starte arbeidet med et større klubbhus.

All utleie av klubbhuset skal gå gjennom vår husvert Tone Rosland.

Søndag 25.november arrangeres Juleshowet med imponerende deltagelse fra store og små. Vi starter samarbeidet med Gjensidige, de vil satse på kontaktformidling.

Årsmøtet velger ny leder i foreningen etter Tor Strand som har sittet som leder i 10 år. Den nye heter Kjell Inge Løvdal og arbeider i fylket.

Friskvernsentralen i kommunen har kontaktet foreningen for å få hjelp til vaktholdet når de leier svømmehallen.

Lysløypa på Gulset ble laget etter initiativ fra interesserte med utgangspunkt i idrettslaget, lysløypekomiteen ble dannet, denne dugnadsgjengen fortsatte å arbeide med lysløypa gjennom alle år, de arbeidet med å gjøre den bedre og bedre. "Den skulle være slik"; sa Ben Elvenes en gang, ivrig langrennstilhenger, leder av langrennsgruppa, fotballtilhenger og idrettsglad." Du skal kunne gå på ski i lysløypa på bare rimet". Dugnadsgjengen arbeider i lysløypa gjennom en årrekke.

Stort oppslag i Gulsetter'n. Gulset er med i OL. Oppmann for guttelaget i fotball er arenaleder under vinterolympiaden på Lillehammer neste år. Året 1992 var et godt Økonomisk år for foreningen. Det ble vedtatt på hovedstyremøte å opprettholde leieavtalen med grunneier om å leie alpinbakkeområdet. Langrennsgruppa har tanker om å lage det om til en tumleplass for barn og ungdom. Arbeidsutvalget arbeider med å få til en felles bank til foreningen.

Langrennsgruppa innleder samarbeide med Gjerpen og Herkules. Bakgrunnen er en rekke med snøfattige vintrer som har tært hardt på de aktive medlemmene. Leder av lysløypekomiteen, Bjørn Halstvedt, tar fatt i kommunen forslag til utbygging av Vestre Gulset. Kommunens utbyggingsplaner vil gå rett inn i vårt trim og treningsområde og slette alle de dugnadstimer som våre medlemmer har nedlagt gjennom mange år. Han oppfordrer alle beboerne og lagmedlemmer til å stå sammen for å påvirke politikerne til å ta vare på våre ressursområder. " Vi må stå sammen for å utvikle Gulset til en trivelig by" sier han og får stor støtte fra Gulset's befolkning.

I 1995 fyller Gulset Idrettsforening 60 år og skal holde stor fest på Ibsenhuset. Foreningen håper at mange vil finne veien til festen for å markere en stor forenings jubileum. Jubileet vil være innledningen til nye tiår med historie skapt av GULSET IF. En historie som stadig må skrives videre. Gruppene skal gjennom hver på sin måte markere jubileet.